Pianotunteja lapsille ja nuorille Helsingissä

Tietosuojaseloste

Tämä on Pasilan pianokoulun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeinen muutos: 11.01.2024

1. Rekisterinpitäjä

Pasilan pianokoulu
00240 Helsinki
2378075-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Pasilan pianokoulu palvelee rekisteriasioissa arkipäivisin 9-17 osoitteessa info@pasilanpianokoulu.fi
 
3. Rekisterin nimi
Pasilan pianokoulun asiakasrekisteri
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 Pasilan pianokoulun asiakkaista pidetään rekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritietoja voidaan lisäksi käyttää Pasilan pianokoulun ja asiakkaan väliseen markkinointiin, mukaan lukien sähköinen markkinointi.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Ikä
• Pianonsoittoon liittyvät ominaisuudet
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yrityksemme ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä rekisteröidyn käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden palveluiden käyttöön viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutuset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita helnkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. TIetojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimeenkuvaan sen käyttö kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Euroopan Unionin tietosuoja-asetus takaa rekisteriin kirjatulle henkilölle oikeuden tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista ilmoittamalla asiasta Pasilan pianokoulun asiakaspalveluun (info@pasilanpianokoulu.fi). Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.